Islam, Agama untuk Semua Manusia


Kamis, 14 Januari 2010 | 23: 58

Kata Islam  berasal dari kata aslama, yuslimu, islâm, yang mempunyai beberapa arti, yaitu :
• melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin,
• menyelamatkan,
• masuk dalam keselamatan,
• kedamaian , keamanan dan kesejahteraan
• ketaatan dan kepatuhan,
• penyerahan diri dan ketundukan.

Adapun menurut istilah, Islam ialah agama yang diwahyukan Allah kepada para Nabi dan rasul-Nya agar menjadii pedoman hidup bagi manusia, yang akan mendatangkan kesejahteraan di dunia dan kebahagiaan di akhirat.

Inti daripada Islam itu adalah berserah diri, tunduk, patuh dan pasrah dengan sepenuh hati kepada kehendak Ilahi. Kehendak Ilahi yang wajib ditaati dengan sepenuh hati oleh manusia itu untuk kemaslahatan atau kebaikan manusia itu sendiri dan lingkungan hidupnya. Kehendak Allah telah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada rasul-rasul-Nya. Rasul pun telah memberi penjelasan, petunjuk dengan contoh bagaimana memahami dan mengamalkannya.

Islam berarti penyerahan diri atau kepasrahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sikap inilah yang menjadi inti ajaran agama yang benar di sisi Allah. Karena itu semua agama yang benar disebut Islam. Dengan demikian seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah SWT mengajarkan agama Islam. Dan agama semua nabi adalah sama dan satu, yaitu Islam. Syari’ah yang dibawa nabi-nabi itu tentu berbeda-beda sesuai dengan zaman dan tempat masing-masing.

Hal tersebut dinyatakan Allah dalam Al-Quran, yang artinya :

Katakanlah ( hai orang-orang mukmin ): “Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Isma’il, Ishaq, Ya’qub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya”. ( QS Al-Baqarah [2] : 136 )

Ibn Taymiyyah mengatakan, ” Oleh karena itu asal–usul agama tidak lain adalah Islam, yaitu agama pasrah ( kepada Tuhan ) itu satu, meskipun syari’atnya bermacam-macam, maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits sahih,’sesungguhnya kami golongan para Nabi, agama kami adalah satu ( sama ).'”

Dengan demikian agama Islam tidaklah berdiri sendiri atau terpisah. Ia berada dalam satu garis kesinambungan dari sejak Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir.

Kedatangan para nabi dan rasul tersebut silih berganti untuk menyampaikan ajaran agama yang bersumber kepada wahyu Allah itu. Dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah mata rantai terakhir dari agama yang disampaikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya itu. Sebagai mata rantai terakhir, Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang telah disempurnakan dan dinyatakan sebagai agama yang diridhai-Nya.

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu”. ( QS Al-Ma’idah [5] : 3 )

Nama Islam tidaklah diambil dari nama orang, tempat, komunitas, atau bangsa tertentu, karena Islam merupakan rahmat untuk seluruh alam ( rahmatan lil ‘alamin ) . Kita mengenal agama yang tumbuh dan berkembang di kalangan komunitas Yehuda atau Yuda, maka agamanya disebut Yahudi. Nasrani diambil dari nama tempat kelahiran  Nabi Isa AS,  yaitu Nashirah  ( Nazareth ). Kristen juga diambil dari Kristus ( gelar Yesus ).  Begitu juga Hindu dan Budha. Hindu diambil dari nama tempat kelahirannya, yaitu India, Hindia, atau Hindustan. Sedangkan Budha diambil dari nama tokoh yang mendirikan agama tersebut, yaitu Budha Gautama.

Dalam Al-Qur’an kata Islâm disebut sebanyak 8 ( delapan ) kali, yaitu pada ayat-ayat :

“Sesungguhnya agama ( yang diridhai ) disisi Allah hanyalah Islam”. ( QS Ali Imran [3] : 19 ).

“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima ( agama itu ) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.”  ( QS Ali Imran [3] : 85 ).

“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.” ( QS Al-Ma’idah [5] : 3 )

“ Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk      ( memeluk agama ) Islam.” ( Qs Al-An’am [6] : 125 )

“ Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk ( menerima ) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya ( sama dengan orang yang membatu hatinya )?” ( QS Az-Zumar [39] : 125 ).

“ Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. “    ( QS. Ash Shaff [61]: 7 )

Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: “Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, sebenarnya Allah, Dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar.” ( QS Al-Hujurat [49]: 17 )

“ Mereka ( orang-orang munafik itu )  bersumpah dengan ( nama )  Allah, bahwa mereka tidak mengatakan ( sesuatu yang menyakitimu ). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela ( Allah dan Rasul-Nya ), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka”. ( QS At Taubah [9] : 74 ).

Menurut Al-Quran, Agama Islam ( Din Al-Islam ) itu disebut juga agama yang lurus ( Din Al-Qayyim ) :

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; ( tetaplah atas ) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.              ( Itulah ) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” ( QS Ar Rum [30] : 30 )

Juga disebut agama yang hak ( Din Al-Haqq ) :

“Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya ( dengan membawa ) petunjuk ( Al-Quran ) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai.” ( QS At Taubah [9] : 33 ).

Al-Quran juga menyebut Agama Islam sebagai Agama Allah ( Din Allah ):

“Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepada-Nyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa dan hanya kepada Allahlah mereka dikembalikan.” ( QS Ali Imran [ 3] : 83 ).

Kita, seluruh umat manusia, diperintahkan oleh Allah SWT untuk menganut agama Islam dan meyakini dengan sepenuh hati serta mematuhi ajaran-ajaran-Nya. Hal ini dimaksudkan agar manusia dapat mencapai keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam segala aspek kehidupannya di dunia dan di akhirat.

Perintah-perintah Allah SWT untuk memeluk ajaran Islam dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur’an, di antaranya surah al-Baqarah ( 2 ) ayat 208 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Dan surah Ali ‘Imran ( 3 ) ayat 102 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. “

Muslim ( orang yang beragama Islam ) yang kaffah ( dengan segala totalitasnya ) adalah seorang yang mengarahkan hati, pikiran, ucapan, dan perilakunya hanya kepada Allah SWT. Hal ini selalu kita nyatakan dalam shalat kita , dalam bacaan doa iftitah :

“…, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. “ ( QS Al-An’am [6] : 162 ).

Wa Allahu ‘alam bi ash-shawab •

*****

Gambar © WordPressDaftar Rujukan :

1. Ali, Mohammad Daud, Pendidikan Agama Islam, Cet. Ke-3, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000

2. Azra, Azyumardi (ed) , Ensiklopedi Islam, Cet. 9, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001

2. Glasse, Cyril, Ensiklopedi Islam – Ringkas ( The Concise Encyclopedia of Islam ) , Cet. 3, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002

3. Harahap, Syahrin dan Hasan Bakti Nasution (ed), Ensiklopedi Aqidah Islam, Cet. 1, Jakarta : Kencana, 2003

4. Hidayat, Rachmat Taufiq, Khazanah Istilah Al-Quran, Cet. II, Bandung : Mizan, 1990

6. Madjid, Nurcholish, Islam, Doktrin dan Peradaban ,Cet. 1, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.

7.  … ……………, Pintu-Pintu Menuju Tuhan, Cet. I, Jakarta : Paramadina,1994.

71 Comments (+add yours?)

 1. Eyangresi313
  Jan 15, 2010 @ 05:35:48

  Sepanjang manusia dalam hidupnya menyerahkan dirinya kepada Allah dengan niatnya ikhlas, maka seluruh gerak dan diamnya, tidurnya dan jaganya, dihitung langkah-langkah mencari ridha yang amat dirindukannya itu, yang tentunya di hambat oleh beberapa faktor, diantaranya mungkin dikarenakan miskinnya tidak memiliki uang atau lemah kondisi ekonomi dan kesehatan tubuhnya.

  Kepasrahan adalah keputusan sikap untuk tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan pada masa lalu Jadikan kehidupan ini menjadi sesuatu yang lebih positif dan menyenangkan. Bahwa Hari esok akan lebih baik dari hari sekarang.

  Cerahkan hati dengan pancaran sinar Illahi
  Tebarkan kedamaian dengan cinta kasih dan kelembutan.
  Tetaplah berkarya mengisi kreatifistas dengan pancaran cahaya Illahi
  Karyamu tetap dinanti…….

  ——————————————————–

  Terima kasih banyak atas supportnya.
  Salam hangat dari Cianjur.

  Reply

  • pernikahan adat
   Jan 15, 2010 @ 21:52:25

   Amin.. kata-kata anda menyentuh sekali pak, semoga kita selalu mendapatkan rahmat-Nya… salam dari pernikahan adat Indonesia.
   ———————————————————–

   Mudah-mudahan kita selalu dalam limpahan rahmat-Nya. Amin.
   Terima kasih telah mampir di sini.
   Salam .

   Reply

 2. Eyangresi313
  Jan 15, 2010 @ 05:36:43

  Manakala Allah memberikan kita karunia, Allah ingin kita menyadari kabaikanNya.
  Manakala Allah membuat kita kehilangan Allah ingin menunjukan kepada kita kekuasaanNya yang luar biasa.
  Allah menginginkan membuat kita paham bahwa Allah menampakan diriNya kepada kita dalam anugrahNya.
  ———————————————————-

  Duh Eyang terima kasih telah ikut berbagi dan menambah infomasi.
  Salam.

  Reply

 3. alamendah
  Jan 15, 2010 @ 06:32:00

  (maaf) izin mengamankan KEDUA dulu. Boleh kan?!
  ternyata nama “islam” beda dengan nama agama-agama lainnya yang diambilkan dari nama orang dan tempat, ya.
  Makin bertambah pengetahuan saya.

  —————————————————

  Betul Mas. Terima kasih dan semoga sukses.
  Salam

  Reply

 4. budies
  Jan 15, 2010 @ 12:12:28

  sepulang jumatan baca postingan ini serasa tambah dingin

  ——————————————————

  Terima kasih Mas, semoga bermanfaat.
  Salam.

  Reply

 5. dira
  Jan 15, 2010 @ 16:58:35

  Islam memang rahmatan lil’alamin…

  ———————————————–

  Tepat Kang, Islam itu rahmatan lil’alamin. Islam4All.
  Salam hangat untuk Indramayu.

  Reply

 6. Bhirawa
  Jan 15, 2010 @ 19:58:10

  Dengan hormat disampaikan bahwa BlogCamp ( http://abdulcholik.com ) masih dalam tahap perbaikan karena roda pendarat mengalami gangguan.he he he.
  Beberapa tehnisi sedang kerja keras untuk mengembalikan kondisinya.
  Saya sementara berada di Posko Bhirawa ( http://mbahcholik.info ) dan saat ini sedang menggelar promosi kaos loreng.
  Silahkan para sahabat berkunjung sebelum waktu promosi habis.
  Salam hangat dari Bhirawa.

  ———————————————————-

  Semoga lekas pulih kembali BlogCampnya.
  Al-hamdulillah tadi sudah menemui Bhirawa.
  Salam hangat untuk Bhirawa.

  Reply

 7. abifasya
  Jan 15, 2010 @ 22:44:35

  Jadi inget waktu kuliah di IAIN dulu kang, dalam materi mata kuliah dirasah islamiyah 1. lengkap banget.

  —————————————————

  Semoga bisa menyegarkan ingatan kembali kalau-kalau ada yang sudah lupa.
  Terima kasih.
  Salam buat keluarga.

  Reply

 8. PNA
  Jan 16, 2010 @ 09:19:13

  Ass.wr.wb artikelnya benar2 dapat menambah wawasan keagamaan kita..

  —————————————————————-

  Wa’alaikumussalam,
  Terima kasih Ustadz. Maaf belum berkunjung lagi ke Pesantren.
  Semoga Nihayatul Amal semakin berhasil dalam membina para santrinya. Amin.
  Salam untuk keluarga besar pesantren.

  Reply

 9. kopral cepot
  Jan 16, 2010 @ 12:14:59

  Islam4All .. cocok bukan dicocok-cocoki

  Salam … mugia sehat wal afiat .. dhohir sinareng bathin.

  ——————————————————-

  Leres pisan Kang, tapi sanes cocok botol ieu mah.
  Mugia urang sadayana sehat wal afiat sareng aya dina karidhoan Gusti Nu Maha Suci salawasna. Amin.
  Hatur nuhun.
  Salam ka sadayana.

  Reply

 10. Ruang Hati
  Jan 16, 2010 @ 14:06:01

  Islam agamaku, Muhammad Nabiku
  I Luv To Be Mosleem

  ———————————————-

  Terima kasih Mbak. Semoga kita tetap istiqamah dengan keislaman kita. Amin.
  Salam hangat.

  Reply

 11. Ruang Hati
  Jan 16, 2010 @ 19:40:56

  -좋은 주말 보내세요. ( joheun jumal bonaeseyo ) ” selamat akhir pekan”.
  Semoga bahagia selalu bersama keluarga tercinta.

  Salam hangat dengan cinta

  ruanghati.com

  ———————————————————

  Semoga Mbak juga dalam keadaan berbahagia dengan orang-orang tercinta. Amin

  Reply

 12. Abdul Cholik
  Jan 17, 2010 @ 11:23:27

  Selamat anda mendapatkan tali asih selembar camouflage T-shirt.
  Silahkan di cek di Bhirawa pada artikel berjudul Camouflage Tshirt Siapa Yang Punya dan selanjutnya mengirimkan nama dan alamat lengkap melalui email sebagaimana tercantum pada artikel tersebut.
  Salam hangat dari Surabaya

  ———————————————————

  Terima kasih banyak Pak atas tali asihnya. Semoga memberikan keberkahan bagi Bapak. Nama dan alamt sudah saya kirim ke Surabaya.
  Sekali lagi, terima kasih.
  Jazakumullah khairan katsiran.
  Salam hangat dari Cianjur.

  Reply

  • DeFOC=0926
   Jan 18, 2010 @ 13:36:45

   Selamat pak Abdaz, dapat tali asih warna loreng, diposting pak kalahin pakde dalam gaya

   ———————————————————–

   Terima kasih Bang, terima kasih Pak De.
   Semoga sukses.
   Salam

   Reply

 13. Berry Devanda
  Jan 17, 2010 @ 20:44:00

  sangat mencerahkan mas…
  btw, selamat atas tali asih dari pak de nya…
  ——————————————————

  Terima kasih atas kunjungannya.
  Somoga sukses.
  Salam hangat selalu.

  Reply

 14. thedollarcorner
  Jan 17, 2010 @ 21:11:58

  blogwalking dan salam kenal pak,
  selamat ya dah jadi pemenang tali asih pa’de kholik
  dan nice info pak, insyaAllah saya akan banyak belajar dari blog ini….

  ——————————————————-

  Salam kenal kembali. Terima kasih sudah mampir di sini
  Selamat juga buat Mas. Sukses selalu buat the dollar corner.

  Salam hangat dari Cianjur.

  Reply

 15. sedjatee
  Jan 18, 2010 @ 06:22:21

  membaca tulisan Bapak, hati ini selalu menjadi tenang, namun miris, belum bisa menjadi hamba allah yang baik… thanks atas pencerahannya.. salam sukses…

  sedj

  —————————————————

  Semua yang saya tulis diupayakan agar bisa mengingatkan diri saya pribadi khususnya, syukurlah kalau bisa bermanfaat bagi semua pembaca.
  Mudah-mudahan kita tetap bisa berusaha terus-menerus untuk memperbaiki diri dalam rangka menuju ridha-Nya. Amin.
  Terima kasih. semoga sukses.
  Salam

  Reply

 16. Abula
  Jan 18, 2010 @ 13:33:28

  Selamat Siang,
  Selamat hari Senin,
  Semoga tetap semangat dalam berkarya dan sukses selalu,

  Salam Hangat,
  AbulaMedia.com

  ——————————————————

  Selamat malam Kang,
  Maaf baru bisa jawab. Terima kasih kunjungannya.
  Tetap semangat dan sukses !

  Salam hangat dari Cianjur

  Reply

 17. DeFOC=0926
  Jan 18, 2010 @ 13:38:30

  Salam Takzim
  Berserah diri dengan tetap berupaya agar kepasrahan bukan segalanya. Karena Islam benar benar telah menjabarkanya.
  Salam Takzim Batavusqu
  ————————————————

  Salam Bang,
  Tepat Bang, kita berserah diri kepada-Nya karena segala keputusan di tangan Allah, kita hanya berusaha keras dan memohon kepada-Nya. Bukan ke …… d.u.k.u.n.

  Tetap semangat, tetap menulis, dan semoga sukses.
  Terima kasih.
  Salam hangat buat keluarga.

  Reply

 18. bundadontworry
  Jan 18, 2010 @ 13:46:46

  tulisan yang sangat mencerahkan dan menambah wawasan sebagai muslim.
  terima kasih utk sharingnya Pak Aziz.
  Selamat telah dapat tali asih dr Pakdhe.
  Eh, ternyata theme kita sama ya Pak……..:)
  salam hangat utk keluarga.
  salam.
  ———————————————————

  Terima kasih Bu.
  Theme ini yang ke-3, yang kemarin cukup bagus dan hurufnya besar, cuma kolomnya kecil, sehingga tulisan pendek pun memanjang ke bawah. Kalau yang ini kolomnya besar, hanya hurufnya kurang jelas.
  Susah sekali mencari yang betul-betul memuaskan.

  Terima kasih.
  Salam buat seluruh keluarga.

  Reply

 19. arkasala
  Jan 18, 2010 @ 16:58:04

  Alhamdulillah, saya sungguh bersyukur Kang merasakan nikmat iman dan Islam. Hatur nuhun atas ilmunyah.
  Salam hangat selalu 🙂

  ——————————————————–

  Iya Kang, iman dan Islam ini merupakan nikmat Allah terbesar yang harus kita syukuri, kita jaga, dan kita tingkatkan dalam rangka meraih rahmat-Nya.
  Hatur nuhun.
  Salam buat seluruh keluarga.

  Reply

 20. wahyu
  Jan 18, 2010 @ 16:58:14

  insya Allah dalam Islam kita menemukan apa yg kita cari di dunia dan di akhirat kelak..amin!
  —————————————————–

  Insya Allah kita temukan dengan rahmat dan ridha-Nya. Amin.
  Terima kasih atas kunjungannya.
  salam hangat dari Cianjur.

  Reply

 21. KangBoed
  Jan 18, 2010 @ 20:40:29

  RAIHLAH “JATI DIRI MANUSIA”.. untuk

  MENGEMBALIKAN JATI DIRI BANGSA INDONESIA

  Salam Cinta Damai dan Kasih Sayang ‘tuk Sahabat Sahabatku terchayaaaaaank

  I Love U fullllllllllllllllllllllllllllllll

  ——————————————-

  Terima kasih Kang. Semoga kita masih memiliki jati diri sebagai manusia, sebagai Muslim, dan sebagai bangsa Indonesia.
  Salam, Shalom, Peace !
  I Luv U 2

  Reply

 22. KangBoed
  Jan 18, 2010 @ 20:42:33

  sesungguhnya TAUHID yang MURNI.. itulah ISLAM

  —————————————————

  Tepat sekali Kang. Hanya Islam satu-satunya agama yang monoteistik murni.
  Terima kasih.
  Salam hangat selalu.

  Reply

 23. jalandakwahbersama
  Jan 18, 2010 @ 21:56:19

  Assalamu’alaikum,
  Allah Swt berfirman, “Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayanganNya.” (QS. An Nissa {4} : 125). (Dewi Yana)

  ————————————————————-

  Wa’alaikumussalam wr. wb.
  Terima kasih Bu sudah melengkapi tulisan saya.
  Agama Ibrahim yang lurus itu adalah Islam.

  Salam.

  Reply

 24. dira
  Jan 19, 2010 @ 07:47:32

  Mampir lagi ke blog pak aziz, untuk belajar tentang Islam..

  —————————————————————-

  Terima kasih Kang, semoga mendapatkan sesuatu yang bermanfaat.
  Terima kasih.

  Reply

 25. alrisblog
  Jan 19, 2010 @ 11:01:48

  Semoga membawa kedamaian buat semua. Kadang heran sesama islam aja gonto-gontokan. Salam

  ——————————————————–

  Mudah-mudahan.
  Biasanya mereka itu memperebutkan sesuatu untuk kenpentingan atau kelompoknya sendiri, tapi menggunakan simbol-simbol agama.
  Terima kasih.
  Salam.

  Reply

 26. sawali tuhusetya
  Jan 19, 2010 @ 20:10:59

  sebuah kajian yang lengkap, mas azis. islam memang agama yang bisa memberikan keselamatan dunia akhirat. selain itu, umat non-islam yang berada di sekitarnya juga tak akan terusik karena memang islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamiin.

  ——————————————————

  Betul pak, siapa pun tidak akan terusik kalau setiap umat beragama menjalankan ajaran agamanya masing-masing dengan baik. Tapi banyak penganut agama, agama apa pun, sering menggunakan simbol-sombol agama untuk kentngan pribadi atau kelompoknya.

  Terima kasih.
  Salam

  Reply

 27. dan
  Jan 19, 2010 @ 22:00:21

  Islam adalah agama para Nabi dan Rosul, dari Nabi Adam, Rosul Nuh sampai Nabi terakhir Muhammad -sholallaahu ‘alaihi wa sallam.

  ————————————————————

  Betul Mas, Allah menurunkan agama kepada para rasul-Nya hanya satu, yaitu Islam.
  Terima kasih.

  Reply

 28. Budy Santoso
  Jan 19, 2010 @ 22:11:40

  Assalamu’alaikum..
  Setiap saya kesini semakin saya bertambah keimanan saya banyak ilmu tauhid dan ilmu agama yg bisa saya pahami dan ketahui.Terima Kasih atas wejangan serta ilmu agamanya kang.Salam dari Bale Endah Bandung.

  Salam sukses n ay lap yu pulll

  ——————————————————–

  Wa’alaikumussalam,
  Mudah-mudahan keberagamaan kita semakin meningkat.
  Bagaimana Bale Endah tidak ikut kebanjiran ?
  Semoga baik-baik saja.
  Hatur nuhun.
  Salam buat keluarga.

  Reply

 29. indra kh
  Jan 19, 2010 @ 22:54:57

  Alhamdulillah, tiap datang ke sini selalu mendapat ilmu dan pencerahan. Terima kasih, pak. Terus lanjutkan berdakwah lewat media ini. Salam untuk keluarga.

  —————————————————–

  Terima kasih kang atas kunjungannya.
  Semoga memperoleh sesuatu yang barangkali ada manfaatnya. Amin.

  Salam juga buat seluruh keluarga.

  Reply

 30. yuni
  Jan 20, 2010 @ 04:42:31

  islam memang THE BEST……

  ————————————————–

  Power of Girl is the best too !

  Reply

 31. ade uny
  Jan 20, 2010 @ 04:56:45

  Assalamualaikum….
  terima kasih atas pencerahan dan ilmunya…..
  islam memang agama yang paling mulia.
  semangat terus masyarakat islam……

  ——————————————————————————

  Wa’alaikumussalam,

  Terima kasih atas kehadirannya di sini.
  Sukses selalu buat Yuni.
  Salam dari Cianjur

  Reply

 32. arif
  Jan 20, 2010 @ 06:21:02

  numpang berkunjung om 😀

  —————————————————————————-

  Terima kasih.
  Sukses dengan SBPC 2010 – nya !

  Salam.

  Reply

 33. harto
  Jan 20, 2010 @ 10:32:58

  Islam adalah agama yang merdeka, dalam arti kata bebas. Yg dimaksud dg bebas disini: Bebas di anut oleh siapa saja, suku apa saja dan bangsa manapun. Namun ketika ulama mengatakan Islam adalah agama yg bebas. Banyak orang menyalah artikan bebas berbuat apa saja, karna semua milik Allah. Aq membuat sebuah perumpama’an: Dalam satu negara yang merdeka kita bebas namun ada hukum yang mengatur yg wajib kita ta’ati. Contoh: Ketika kita mengendarai sepeda motor, wajib pakai Helm, yg aturan tersebut untuk menjaga kita ketika terjadi hal hal yg tidak disangka. Dalam Agama Islam pun juga demikian. Hukum yg wajib kita ta’ati dan Larangan yg wajib kita jauhi gunanya untuk kebahagia’an kita di Dunia wal Akhirat. Kita masuk Islam tidak di paksa, namun ketika kita masuk Islam maka akan ada paksa’an untuk kita ta’ati dan kita jauhi. Dalam arti kata, ada norma norma yg harus kita ta’ati dalam menganut Agama Islam yg kita cintai.

  ————————————————————————————–

  Betul, tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Tapi kalau sudah menjadi Muslim, konsekuensinya kita harus mematuhi ajaran-ajarannya secata total.
  Terima kasih banyak sudah berbagi di sini, terima kasih atas tambahan infonya.

  Salam hangat buat Tasikmalaya.

  Reply

 34. arsumba
  Jan 20, 2010 @ 12:22:42

  oleh karenanya kedatangan islam adalah untuk menyempurnakan agama sebelumnya…
  merasa mendapat pencerahan dari artikel ini pak.. blog ini memang cocok untuk mengobati hati yang sedang gundah dan meningkatkan keimanan…
  salam hangat,

  —————————————————————————————-

  Terima kasih atas kunjungannya.
  Semoga ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan di sini.
  Sukses selalu buat Arek Sumbawa.

  Salam hangat dari Cianjur

  Reply

 35. Bakrie
  Jan 21, 2010 @ 01:58:23

  terima kasih pencerahannya… semoga kita bisa saling mengingatkan!!!

  ————————————————————————————-

  Terima kasih suadah mampir di sini.
  Produk-produk Bakrie Web Space sangat menarik.
  Semoga sukses.
  Salam.

  Reply

 36. Ruang Hati
  Jan 21, 2010 @ 07:02:12

  ketika sang surya pagi sinarnya terlindungi oleh gumpalan awan, sejuknya pagi membuat raga enggan tuk beranjak dari peraduan, namun hati terbesit untuk memberi ucapan kepada para sahabatku tersayang, sekedar sebuah harapan, selamat pagi, selamat memulai pengembaraan di hari yang penuh harapan ini, semoga Tuhan senantiasa memberikan kita tuntunan dalam setiap langkah,

  dituliskan bersama tetes embun bagi semua sahabat

  Ruanghati.com

  ————————————————————————————————

  Terima kasih banyak Mbak dengan setianya selalu mendoakan para sahabat.
  Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya.
  Amin.

  Salam buat sahabat-sahabat terkasih.

  Reply

 37. M Mursyid PW
  Jan 21, 2010 @ 09:01:23

  Tulisannya menyejukkan, Pak.

  ————————————————————————————

  Terima kasih Pak, semoga baik-baik saja.
  Salam untuk keluarga di Pekalongan.

  Reply

 38. darahbiroe
  Jan 21, 2010 @ 11:22:37

  islam is my way

  berkunjung n di tunggu ea kunjungan baliknya heheh makasih
  —————————————————————————————

  Terima kasih atas kunjungannya. Barusan saya sudah mengunjungi darahbiroe.
  Blognya bagus dan kaya informasi. Terus berkaya dan tetap sukses !
  Salam hangat dari Cianjur

  Reply

 39. abifasya
  Jan 21, 2010 @ 22:35:15

  Wilujeng wengi
  Kunjungan malam kang sebelum berjihad melawan YAHUDI 😆 😆
  Biasa yeuh barudak can bobo, tambah kesel luntang-lantung heula ah.

  ————————————————————————————–

  Wilujeng wengi Pak. Sok atuh, wilujeng berjihad !

  Reply

 40. Pejuang Kata
  Jan 22, 2010 @ 07:52:57

  Islam hidup menghidupkan …
  Karena Islam aku hidup … untuk Islam aku Mati.

  salam kenal dari “Pejuang Kata”

  ————————————————————————————

  Mudah-mudahan Kang kita bisa hidup sebagai Muslim yang kaffah dan meninggal pun sebagai Muslim yang husnul khatimah. Amin.

  Selamat Kang dengan wahana perjuangan yang baru. Semoga sukses.
  Terima kasih.
  Salam.

  Reply

 41. dira
  Jan 22, 2010 @ 16:39:27

  Mampir di sore hari..
  Akhir-akhir ini banyak blog yg menghina Islam ya Pak.. Ujian bagi blogger kaum muslimin…

  ——————————————————————————————-

  Terima kasih Kang kunjungannya.
  Betul Kang, tapi sayang saudara-saudara kita pun ada yang terbawa emosi, ikut-ikutan mencaci-maki. Pada hal tidak seorang nabi pun yang mencotohkan begitu. Dan dalam semua agama tidak ada sedikit pun ajaran resminya mengajarkan demikian.
  Mudah-mudahan mereka menyadari kekeliruannya.

  Salam buat Indramayu.

  Reply

 42. Rizal Islami
  Jan 22, 2010 @ 20:21:13

  Innaddiina i’ndallah hil islam………..

  ————————————————————————-

  Semoga semakin banyak orang yang menyadari hal ini dan meyakini kebenarannya.
  Terima kasih.

  Salam

  Reply

 43. bundadontworry
  Jan 23, 2010 @ 07:29:11

  semoga Allah swt selalu memelihara iman dan islam kita, amin.
  salam.

  ————————————————————————————

  Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah SWT untuk memelihara dan memperkuat keimanan kita sebagai Muslim. Amin.
  Terima kasih.
  Salam.

  Reply

 44. digituck
  Jan 23, 2010 @ 10:43:16

  moga Islam tetap hingga ku menghadapNya .. aamiin

  ————————————————————————————-

  Ya, tentu kita berharap semoga kita menghadap-Nya dengan husnul khatimah. Amin.

  Terima kasih.
  Salam.

  Reply

 45. balantrax
  Jan 23, 2010 @ 16:37:17

  selamat sore… selamat berakhir pekan…
  semoga tetap semangat dalam berkarya..

  Salam Hangat Selalu
  ————————————————————————————-

  Selamat malam, kumaha damang ?
  Terima kasih sudah mampir di sini.

  Salam

  Reply

 46. abifasysa
  Jan 23, 2010 @ 20:39:31

  Kumaha kang damang ?
  meni sono yeuh
  —————————————————————–

  Al-hamdulillah, pangesto.
  Musim naon di Bogor ? Di Cianjur mah musim hujan.
  Muhun Pak sono pisan ka baraya ngeblog teh. Teu acan aya pisan anu pernah pajonghok langsung. Pendak teh dina komputer we.
  Hatur nuhun Pak, permios tos wengi teuing.

  Salam ka sadayana.

  Reply

 47. UmuKamilah
  Jan 23, 2010 @ 23:30:14

  Islam agama yang mulia. Pe-er buat kita kaum muslimin adalah membuktikan kemuliaan islam dengan menunjukkan hasil berislam itu kepada mereka. Susah payah ngeblog, mencurahkan pikiran dan konsentrasi ngeblog, maunya berjuang untuk islam, tetapi apa gunanya jika yang terjadi kita malah merusak citra kemuliaan Islam itu sendiri dengan kata-kata caci maki. Lantas jika itu disebut berjuang, maka perjuangan itu untuk siapa? jika hasilnya hanya untuk menambah hina nilai Islam di mata nonmuslim.

  Buktikan bahwa Islam memang mengajarkan kebaikan. Buktikan dan buktikan.

  Salah satu cara pembuktian adalah dengan yang dilakukan di blog ini. Mengulas keindahan ajaran Islam, juga mencontohkan akhlak dengan balasan komentar yang santun. Dengan demikian kita seolah berkata, ini loh Islam agamaku, dan ini loh yang diajarkan Islam kepadaku.

  —————————————————————————————

  Al-hamdulillah, senang sekali mendapat kunjungan Ibu. Terima kasih banyak atas supportnya. Sejak awal blog ini lahir, Ramadhan lalu, saya ingin menjadikan blog ini sebagai ajang untuk berbagi dan bersilaturahim.

  Dari sananya memang ingin berdakwah, tapi baru mampu seadanya ini. Namun syukurlah ada satu atau dua orang yang memperoleh manfaat dari blog ini. Saya berusaha menampilkan Islam sebagai rahmat ( kasih ) bagi semua makhluk-Nya, rahmatan lil-alamin. Karena itu blog ini saya beri nama Islam4All.

  Komentar Ibu mengingatkan saya akan dakwah Nabi SAW. Beliau setiap hari menyuapi seorang pengemis buta , seorang Yahudi yang sangat membenci beliau, bahkan ingin membunuhnya. Ketika beliau meninggal, digantikan oleh Abu Bakar Shiddiq. Ternyata sang pengemis itu bisa membedakan sentuhan kasih sayang antara nabi dan Abu Bakar. Oleh Abu Bakar kemudian dijelaskan bahwa yang biasa memberi makan itu sudah meninggal yaitu Rasulullah. Saat itu juga si pengemis itu bersyahadah.

  Sekali lagi , terima kasih banyak.
  Salam hangat dari Cianjur untuk seluruh keluarga.

  abdaz

  Reply

 48. casrudi
  Jan 24, 2010 @ 04:24:28

  Assalamualaikum…

  Kang, nuju amengan enjing2… Mugia sehat selalu…. Salam baktos ti Jakarta,,,

  ———————————————————————————

  Wa’alaikumussalam,

  Subuh-subuh tos amengan ? Al-hamdulillah sehat-sehat saja.
  Kumaha Akang di dinya ? Mudah-mudahan we tidak kurang suatu apa.
  Nuhun Kang.
  Salam hangat ti Cianjur.

  Reply

 49. Pakde Cholik
  Jan 24, 2010 @ 12:10:55

  Selamat pagi sahabatku. Semoga anda sehat-walafiat dan menikmati hari istimewa ini.
  Saya datang untuk silaturahmi sambil membawa pesan.
  Apakah sahabat dapat menemukan nama yang bagus, gagah dan keren untuk blog saya.
  Jika dapat silahkan diajukan melalui kolom komentar di :
  http://abdulcholik.com/2010/01/24/blogcamp-ganti-nama/
  Ada sedikit tali asih menarik jika nama yang sahabat sarankan terpilih.
  Terima kasih, selamat beraktivitas.
  Salam hangat dari Surabaya.

  —————————————————————————

  Selamat siang Pak, terima kasih kunjungan silaturahminya.
  Saya baru saja dari BlogCamp, dan mengusulkan nama Blog4All untuk nama blog Bapak.
  Terima kasih.
  Salam hangat dari Cianjur.

  Reply

 50. xitalho
  Jan 24, 2010 @ 13:55:17

  Salam kenal…

  Postingan yang sangat mencerahkan, tidak sia-sia BW saya nyampe kemari..hehhehe

  Kita umat Islam sendiri banyak yang terjebak di perangkap status dan fanatisme golongan… sedangkan nilai-nilai luhur seperti aslama, yuslimu, islâm tidak pernah tersentuh sama sekali. Padahal masih banyak nilai-nilai luhur lainnya yg mestinya teraplikasi dan menjadi jiwa kita….. Islam Kaffah.

  ————————————————————————————–

  Salam kenal kembali,

  Terima kasih Mas sudah menyempatkan hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqamah dalam mengaplikasikan nilai-nilai luhur agama kita. Amin.
  Barusan saya juga telah mengunjungi Pingin Ngeblog… sebuah blog yang bagus dengan tulisannya yang bermanfaat.

  Terima kasih.
  Salam

  Reply

 51. xitalho
  Jan 24, 2010 @ 14:52:02

  Link sudah terpasang dengan manis kang…. trims dah mampir ke blog saya…

  ————————————————————————————

  Terima kasih Mas, linknya juga di sini sejak tedi sudah terpasang.

  Reply

 52. darahbiroe
  Jan 24, 2010 @ 17:51:47

  yupz islam is my way

  kunjungan balik n link sudah saya pasang mohon pasang balik n kunjungan baliknya

  ——————————————————————————–

  Linknya sudah dipasang sejak darahbiroe pertama kali mampir di sini, beberapa hari lalu.
  Terima kasih dan Sukses selalu.
  Salam hangat dari Cianjur

  Reply

 53. Batavusqu
  Jan 25, 2010 @ 09:11:32

  Salam Takzim
  Selamat pagi, mohon izin menempatkan berita louncing blog saya yang baru, semoga berkenan
  http://isro-m.com/
  Salam Takzim Batavusqu

  —————————————————————————————–

  Selamat siang Bang,
  Selamat ya dengan Humberqu-nya. Tampilannya sangat apik. Semoga melebihi kesuksean blog sebelumnya.
  Sekali lagi, selamat dan sukses selalu.

  Reply

 54. vit
  Jan 25, 2010 @ 11:37:50

  blog nya asik bgt…..ajarin ya…

  ——————————————————————————–

  Wah Vit blog ini juga baru lahir bulan Ramadhan / akhir Agustus lalu. Saya juga masih lelengkah halu di dunia maya ini. Dan tulisan-tulisannya juga seadanya, daripada melamun ya tulas-tulis tamba kesel.
  Balantrax juga sudah bagus walau baru lahir.
  Terus semangat , semoga kesuksesan menyertaimu.

  Salam hangat ti Cianjur.

  Reply

 55. dedekusn
  Jan 25, 2010 @ 16:08:54

  Islam 4 all te nya kang, betul Islam itu diturunkan untuk semua manusia tanpa kecuali.

  ————————————————————————–

  Tepat Kang. Terima kasih.
  Salam

  Reply

 56. dedekusn
  Jan 25, 2010 @ 16:12:39

  Assalamu’alikum Kang, Damang?
  Islam 4 ever, Islam hanya 1, Islam untuk semua manusia. Islam rahmatan lil’alamin.
  Wassalam

  ————————————————————————–

  Wa’alaikumussalam,
  Alhamdulillah, damang mah damang ieu teh. Ngan biasa we dina kahirupan mah aya nu teu “gamang”.
  Mudah-mudahan kita bisa istiqamah dengan Islam dan bisa menjadi Muslim yang kaffah. Amin.
  Wassalam.

  Reply

 57. Piss
  Jan 25, 2010 @ 16:20:29

  Salam kenal kang. Blognya informatif sekali sangat bermanfaat, menyejukkan :D.

  —————————————————————————-

  PISS, paingan tara katingali, da sibuk nyiapkeun deu nu enggal.
  Nuhun pisan ah, ngiring bingah.
  Sok didu’akeun blogna sing jagjag waringkas, sing sukses, may your dreams come true.
  Salam hangat dari Cianjur

  Reply

 58. dedekusn
  Jan 25, 2010 @ 16:23:23

  Kang, punten. Sepertinya ada komen sy yg katewak si aki, atas nama ‘PISS’
  Punten pangkaluarkeun 🙂

  ————————————————————————

  Ah eta mah sigana teh rada isin keneh, maklumlah nu enggal, haneut keneh pisan.
  Wilujeng, pokona mah sukses.

  Reply

 59. Dan (TlsnKhdpn)
  Jan 25, 2010 @ 16:49:27

  semoga ALLAH -ta’ala- menjaga ni’mat Islam kita.

  ———————————————————————-

  Ya, mudah-mudahan kita tetap konsisten dengan Islam dan tetap sebagai Muslim sampai akhir hayat.

  Terima kasih.

  Reply

 60. dira
  Jan 25, 2010 @ 17:03:57

  Mampir di sore hari, menyapa pak Aziz.. Semoga hari2nya tetap di dalam naungan Islam..

  ———————————————————————————

  Terima kasih Kang. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengarungi hidup ini dengan didasari Islam secara kaffah. Amin.
  Salam.

  Reply

 61. zulhaq
  Jan 25, 2010 @ 18:11:03

  Islam, meliputi segala kedamaian jiwa
  semoga kita selalu dalam lindungan-NYA amien….

  ——————————————————————————–

  Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kedamaian, dan dengan Islam kita akan menikmati kedamaian itu, karena salah satu makna Islam adalah kedamaian.
  Kita berharap juga semoga hari-hari yang kita lalui ini tetap dalam lindungan-Nya. Amin.
  Terima kasih, semoga sukses.
  Salam.

  Reply

 62. dedekusn
  Jan 25, 2010 @ 22:55:27

  Kunjungan lagi kang, sukses!
  baru merhatikan ternyata PR-nya naik kelas :D. Sukses!

  ———————————————————————————

  Ya Kang, ketika blog ini berusia dua bulan, pada akhir Oktober PR-nya langsung 3, kemudian awal tahun baru kemarin naik lagi jadi 4. Duka kumaha teh, teu ngartos nu kararitu teh. Mudah-mudahan we jadi ciciren yen blog ieu teh aya manfaatna keur balarea. Amin.
  Hatur nuhun.

  Reply

 63. nashrilabdillah
  Feb 03, 2010 @ 23:02:17

  semoga bermanfaat pak

  baarkalaahufiik
  ————————————————————————————————–

  Ya, mudah-mudahan. Semoga Allah senantiasa memberkati Anda.
  Terima kasih kunjungannya.
  Salam hangat dari Cianjur

  Reply

 64. didot
  Feb 10, 2010 @ 23:14:51

  namanya aja yg kebetulan islam,sebetulnya semua yg aliran yg beriman kepada Allah yg esa juga masih islam ,karena islam itu kan sebutan manusia kepada agama. kalau Tuhan itu taunya cuma islam atau tidak islam:)

  this just my humble opinion lho mas,salam…

  Reply

 65. didot
  Feb 10, 2010 @ 23:15:14

  namanya aja yg kebetulan islam,sebetulnya semua yg aliran yg beriman kepada Allah yg esa juga masih islam ,karena islam itu kan sebutan manusia kepada agama. kalau Tuhan itu taunya cuma islam atau tidak islam:)

  but this is just my humble opinion lho mas,salam…
  ———————————————————————————

  Berikut saya kutipkan dari artikel di atas :

  “Islam berarti penyerahan diri atau kepasrahan diri sepenuhnya kepada Allah. Sikap inilah yang menjadi inti ajaran agama yang benar di sisi Allah. Karena itu semua agama yang benar disebut Islam. Dengan demikian seluruh nabi dan rasul yang diutus Allah SWT mengajarkan agama Islam. Dan agama semua nabi adalah sama dan satu, yaitu Islam. Syari’ah yang dibawa nabi-nabi itu tentu berbeda-beda sesuai dengan zaman dan tempat masing-masing.”

  Jadi setiap agama yang benar menurut Allah adalah Islam , yang dibawa para nabi sejak Adam AS sampai Muhammad SAW adalah Islam. Dan yang memberi nama agama yang benar menurut Allah itu adalah Allah SWT sendiri. Tentang nama Islam ini bisa dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran yang dikutip dalam tulisan di atas.

  Terima kasih banyak Mas atas masukannya.
  Salam.

  Reply

 66. Amir
  Feb 13, 2010 @ 17:42:31

  Islam, satu-satunya agama yang relevan, stabil, dan memiliki performa yang tinggi untuk menjawab tantangan hidup. Karena sumber kebenarannya yang tidak muter-muter dan saling kontroversial. 🙂

  Namun, demikian hanya sedikit orang Islam yang tahu betul bagaimana menggunakan agama mereka dengan baik.


  Kebanyakan mereka seperti pemilik mobil McLaren, namun belum bisa menguasai aneka tombol navigasinya.

  Sehingga terkadang, bisa saja mereka salah pencet. Dan…

  Salam kenal aja.
  —————————————————————————————————-

  Di dalam masyarakat Muslim kita banyak yang memiliki pengetahuan agama dan memahaminya, tetapi masih belum menjadi bagian dari gaya hidupnya sehari-hari.
  Baru he has belum he is.

  Salam kenal kembali.
  Terima kasih.
  Salam.

  Reply

 67. Imam Muttaqien
  Apr 10, 2010 @ 02:31:57

  Islam memberikan kedamaian dan keselamatan.

  Terima kasih.

  Salam kenal dari saya

  —————————————————————

  Betul. Secara literal, Islam berarti damai dan selamat.
  Terima kasih.

  Salam kenal kembali dari Cianjur.

  Reply

 68. bambang
  Feb 13, 2012 @ 22:43:22

  lebih membuat kehidupan semakin bersemangat menjalani kegiatan seharix2…
  “slamic religion is the best religion of the other religions”

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

IP
My Popularity (by popuri.us)
%d bloggers like this: